Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Vestigingsadres:              
Slim en Smart Products
(Handelsnaam van Montferland ICT)
Wittejufferstraat 5
7038 AB ZEDDAM

KvK nummer:                   
65961137

Btw nummer:                   
NL856334662B01

E-mail klantenservice:   
servicedesk@montferland-ict.nl

Artikel 1 Algemeen

1.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Slim en Smart Products betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.2         Naast deze algemene voor waarden kan Slim en Smart Products aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

1.3         Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Slim en Smart Products niet geaccepteerd.

1.4         Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te alle tijden telefonisch aan te vragen bij Slim en Smart Products.

1.5         Slim en Smart Products houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Offertes

2.1         Alle offertes opgesteld door Slim en Smart Products zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2         Prijsvermeldingen op de Slim en Smart Products internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1         Overeenkomsten met Slim en Smart Products komen pas dan tot stand wanneer Slim en Smart Products een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Slim en Smart Products heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen

4.1         Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de Slim en Smart Products internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1         De artikelen van Slim en Smart Products worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Slim en Smart Products.

5.2         De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.

5.3         Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Slim en Smart Products geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 10 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Slim en Smart Products gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van &euro 250,00.

5.4         Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5         Niet tijdige betaling geeft Slim en Smart Products het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

5.6         Slim en Smart Products is te alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Slim en Smart Products te verrichten prestaties.

5.7         Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Slim en Smart Products verrekening van facturen toe te passen.

5.8         Door Slim en Smart Products in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 6 Verzending en aflevering

6.1         De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging Slim en Smart Products.

6.2         Slim en Smart Products is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1         Slim en Smart Products behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Slim en Smart Products aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Slim en Smart Products ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Slim en Smart Products van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Slim en Smart Products en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1         Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Slim en Smart Products is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.

8.2         Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Slim en Smart Products of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames

9.1         Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 24 uur na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan Slim en Smart Products. Na het verstrijken van deze termijn wordt Slim en Smart Products geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Slim en Smart Products er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.

9.2         Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

9.3         Indien een reclame door Slim en Smart Products gegrond wordt bevonden, kan Slim en Smart Products overgaan tot het volgende:

A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.

B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Slim en Smart Products worden afgegeven.

C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

9.4         De afnemer dient in alle gevallen Slim en Smart Products drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

9.5         Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 10 Garantie

10.1       Slim en Smart Products verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde “carry-in” garantie van een (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.

10.2       Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde  formulier voor retourzendingen” en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen van het “formulier voor retourzendingen”.

10.3       De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Slim en Smart Products op te geven adres.

10.4       De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.

B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het Slim en Smart Products garantiezegel en/of serienummer.

C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Slim en Smart Products zijn verricht.

D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.

G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Slim en Smart Products echter geen defect geconstateerd kan worden.

H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.

10.5       Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven

Artikel 11 Handelsmerk

11.1       De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Slim en Smart Products afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1       De aansprakelijkheid van Slim en Smart Products blijft te alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

12.2       Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Slim en Smart Products in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Slim en Smart Products niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Slim en Smart Products.

Artikel 13 Klachtenregeling

13.1       De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

13.3       Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 Overige bepalingen

14.1       In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

14.2       Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.3       Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Deze voorwaarden gaan in per 1 juli 2023, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.